سيستـم  جامـع

  اطلاعات ، امکانات  و تيپ بندی سامانه های عشاير خراسان

 تحليل ، طراحي و برنامه نويسی - محمد باذلی mbazeli@yahoo.com

امکانات و ويژگيها

شرح مختصر سيستم

       سيستم سامانه بندي عشاير ،  نرم افزاري تحت ويندوز و شبكه است که براي ساماندهي به اطلاعات مربوط به جامعه عشاير خراسان ،تحليل، طراحي و پياده سازي شده است.   علاوه بر اطلاعات موجود در فرمهای 1و2و 3  طرح ساماندهی عشایر ( تنظیم شده از سوی  سازمان امور عشاير ايران )، اطلاعات زيربنايي محلات عشايری و امكانات و برخورداريهاي آنها ، هم چنين مشخصات سامان عرفي ها و سايتهای اسکان عشاير ، در سيستم سامانه بندی عشایر  لحاظ گرديده است. اين فرم نقش كليدي در مديريت  و ساماندهي عشاير دارد.طراحي و  پياده سازي سيستم ،  در سال 1380 تمام و از همان سال  در حال اجرا مي باشد. توسط اين سيستم براحتي مي توان از امكانات موجود در محلات عشايري و مهمتر از آن كمبود ها و نيازهاي زيربنايي و رفاهي جامعه عشايری ،  اطلاع حاصل نمود و براي پروژه ها و طرح هاي عمراني  و خدماتی لازم ، برنامه ريزي نمود.

1 -  امكانات و ويژگيهاي سيستم

1-1  )  ذخيره و بازيابي :

  •  اطلاعات زيست بوم ها

  • اطلاعات سامانه هاي عشايري

  • اطلاعات سامان عرفي هاي عشاير

  • اطلاعات ايلات وطوائف عشاير

  • اطلاعات خانوارهاي عشايري

  • اطلاعات  زيربنايي  محلات عشايري

  • اطلاعات ويژه سايت اسكان

1 -2  ) گزارشهاي  مختلف از زيست بوم ها، سامانه ها و ..( اجمالي-تفصيلي-تفكيكي- ايستا و پويا)

1- 3  )  استفاده از محيط ويندوز و قابليت ويژوال

1 - 4  )  قابل نصب در محيط شبكه Windows NT و Windows 2000 Server

1 - 5  )  امكان ورود اطلاعات تصويري و نقشه ها ي زيست بوم،سامانه ها و

1- 6  )  امكان تعريف كاريران با اختيارات مختلف ( ورود ، مشاهده و) و رمز هاي مجزا.

1 - 7  )  امكان استفاده در بقيه استانها و مركز

 2 - شرح مختصر سيستم

2-1) زيست بوم ها

           در اين سيستم اطلاعات زيست بوم ها(  محدوده جغرافيايي ييلاق  و قشلاق   عشاير) ي استان ثبت مي شود.اين اطلاعات عبارتند از :  كد زيست بوم ، نام زيست بوم ، قلمرو ييلاق و قشلاق از لحاظ استان  وشهرستان ، طول و عرض جغرافيايي، مساحت  ،تعداد خانوار،تعداد سامانه،متوسط خانوار عشايري ، شيوه كوچ و  نقشه زيست بوم . كد زيست بوم شامل 5 رقم است : 2 رقم اول كد استان و 3 رقم دوم شماره زيست بوم در استان. محدوده ييلاق و قشلاق يك زيست بوم ممكن است در چند استان باشد.

2-2) سامانه ها

           هر زيست بوم شامل چندين سامانه مي باشد.اطلاعات هر سامانه عبارتند از : كد سامانه، نام سامانه، نام زيست بوم،استان، شهرستان، قلمرو ييلاق و قشلاق سامانه( در مرزهاي شمالي ،جنوبي،شرقي و غربي از لحاظ طول و عرض جغرافيايي و  شماره سامانه هاي اطراف)،مساحت ، تعداد خانوار،تعداد و شماره سامان عرفي ها، متوسط خانوار و نقشه سامانه . كد سامانه 8 رقم است : 2 رقم اول استان،3 رقم دوم شماره زيست بوم و 3 رقم آخر شماره سامانه در زيست بوم ( مثلاً 01001001 يعني سامانه اول در زيست بوم اول استان خراسان)

2-3) سامان عرفي

            هر سامانه شامل چندين سامان عرفي مي باشد.  سامان عرفي همان محله عشايري است. هر سامان عرفي در يك محدوده جغرافيايي واقع است و چند يا چندين خانوار عشاير درآن سكونت موقت ( ييلاق /قشلاق) دارند.هر سامان عرفي داراي مشخصات عمومي ،زيربنايي مي باشد. يك سامان عرفي ممكن است يك سايت اسكان باشد.تمام اطلاعات سامان عرفي در فرم شماره 4 ( مطروحه در مقدمه) منعكس شده است و عبارتند از:

             2-3-1) مشخصات عمومي

                        اطلاعات عمومي يك سامان عرفي عبارتند از : كد سامانه عرفي ،نام سامان عرفي ،نام سامانه، نام زيست بوم،محل جغرافيايي (استان،شهرستان،بخش،دهستان،نزديكترين روستا،كد آبادي)،شماره سامانه هاي عرفي اطراف،مساحت،جمعيت (به تفكيك زن ومرد)، سطح اراضي ( به تفكيك ديم وآبي،نيز به تفكيك سطح زير كشت وآيش و باغ)،نوع بهره برداري اراضي (به تفكيك زراعت،باغداري،مرتع)، تعداد اقامتگاه(چادر،ساختمان)،طرح مرتعداري،طرح مميزي شده،تعداد دام(گاو وگوساله،گوسفند وبره ، بز و بزغاله ، گاوميش ، شتر، اسب ، قاطر و استر ،الاغ ) ، توضيحات و نقشه سامان عرفي.كد سامان عرفي شامل 11 رقم است: دو رقم اول، استان؛ سه رقم بعدي ،شماره زيست بوم؛سه رقم بعدي شماره سامانه و سه رقم آخر شماره سامان عرفي .

             2-3-2)  امكانات زير بنايي سامان عرفي

                           اطلاعات زير بنايي يك سامانه عرفي عبارتند از : آب لوله كشي شده،تعداد چشمه، راه (به تفكيك آسفالت،شوسه،دسترسي)،برق ( با ذكر نوع - سراسري/ژنراتور/)تعداد قنات،تعداد آبشخور دام، انبار ( تعداد و ظرفيت)، منبع ذخيره آب (با ذكر نوع منبع-بتوني/خاكي/ وظرفيت منبع) و تعداد چاه(به تفكيك نوع چاه مالداري،كشاورزي،..)

             2-3-3) طوايف سامان عرفي

                           مشخصات طوايف مستقر در سامان عرفي در سيستم ثبت ميشود. اطلاعات هر طايفه عبارت است از : نام طايفه،نام سر رده،تعدادخانوار( به تفكيك ساكن، كوچرو، نيمه كوچرو) و تعداد خانوار داراي دفترچه عشايري.

             2-3-4) مشخصات كوچ عشاير

                           يك سامان عرفي يا  محل ييلاق عشاير است يا محل قشلاق .مشخصات كوچ عشاير مستقر در سامان عرفي در سيستم وارد ميشود . اين مشخصات عبارت است از : محل ييلاق(سامان عرفي،استان،شهرستان،دهستان،آبادي نزديك) ، محل قشلاق(سامان عرفي ،استان ،شهرستان،بخش ،دهستان،آبادي نزديك) ، طول كوچ به كيلومتر.

             2-3-5) مشخصات خانوارهاي سامان عرفي

                           مشخصات اجمالي خانوارهاي عشايري كه در سامان عرفي مستقر هستند ، در سيستم وارد ميشود : نام، نام خانوادگي،نام پدر، شهر، ييلاق(شهر،بخش،دهستان،محل)، قشلاق(شهر،بخش،دهستان،محل)،طايفه،نام سررده،نوع كوچ.

             2-3-6) مشخصات ويژه سايت اسكان

                           بعضي از مشخصات و امكانات ويژه سايت اسكان كه در سيستم وارد ميشود عبارتند از : جايگاه سوخت فسيلي (با ذكر نوع سوخت ،تعداد خانوار برخوردار) ،فروشگاه تعاوني مصرف( با ذكر تعداد خانوار برخوردار)،خانه بهداشت،پست مخابرات،پايگاه بسيج،امكانات تجاري، مجتمع دامپروري(با ذكر نوع مجتمع،نوع دام،تعداد وام 250 رأسي و 500 رأسي)،مدرسه( باذكر تعداد كلاس،شبانه روزي/عادي) و حمام ( به تفكيك دوشي وخزينه اي) .  

  2-4) اطلاعات پايه

         اين اطلاعات كه درحقيقت كدينگ محسوب ميشوند،در بقيه قسمتها استفاده ميشوند، عبارتند از : استانها، شهرستانها،بخش ها،دهستانها، ايلات و طوايف