آمار دام عشایر استان خراسان رضوی

 رديف  شهرستان  گوسفند  بز  گاو-گوساله  شتر  اسب-قاطر-الاغ  جمع(راس)  تعداد واحد دامی
 1  بردسکن  53,410  17,450  55  3,500  110  74,525  92,640
 2  چناران  68,050  2,972  0  0  168  71,190  71,100
 3  خلیل آباد  7,580  3,500  0  0  15  11,095  10,440
 4  خواف  87,860  32,350  0  1,200  140  121,550  122,700
 5  خوشاب  10,000  4,300  0  0  59  14,359  13,676
 6  درگز  86,058  3,500  255  0  121  89,934  90,872
 7  سبزوار  32,109  12,500  25  3,650  170  48,454  68,489
 8  سرخس  86,064  35,470  0  0  115  121,649  114,900
 9  قوچان  93,734  4,345  43  0  308  98,430  98,700
 10  کاشمر  41,369  15,800  0  250  29  57,448  55,875
 11  کلات  50,400  2,450  0  0  110  52,960  52,800
 12  مشهد  54,586  2,840  26  0  318  57,770  58,286
 13  نیشابور  65,312  9,650  0  0  57  75,019  73,260
جمع   736,532  147,127  404  8,600  1,720  894,383  923,738