آمار جمعیت و طوائف عشایر استان خراسان رضوی

 رديف  شهرستان  خانوار  نفر  تعداد تعاونی  زیست بوم  تعداد طوایف  تعداد کانون
1  بردسکن  832  3,895  1  ایلخانی  10  8
2  چناران  483  2,262  1  کرمانج شرقی  8  1
3  خلیل آباد  89  416  0  ایلخانی  4  0
4  خواف  1,208  5,653  1  خواف  6  4
5  خوشاب  113  530  0  ایلخانی  2  0
6  درگز  626  2,929  1  کرد اترک شمالی  9  5
7  سبزوار  358  1,673  1  ایلخانی  12  9
8  سرخس  781  3,657  0  کرمانج شرقی  7  1
9  قوچان  671  3,142  1  کرد اترک شمالی و جنوبی  10  1
10  کاشمر  456  2,133  0  ایلخانی  2  2
11  کلات  359  1,679  0  کرمانج شرقی  4  3
12  مشهد  394  1,843  1  کرمانج شرقی  6  1
13  نیشابور  498  2,338  1  کرمانج شرقی  5  0
جمع   6,868  32,150  8   5 زیست بوم با 35 طائفه مشترک  85  35