سايتهاي اسكان خودجوش و حمايتي

با توجه به اينكه بيش از يك دهه از آغاز فعاليت ساماندهي به زندگي عشاير كوچنده و داوطلب اسكان در كانونهاي توسعه توسط دولت ميگذرد. جمع بندي تجارب موجود حاكي از آن است كه توسعه مناطق عشايري مستلزم برنامه ريزي راهبردي و عملياتي و تدوين ضوابط و استانداردهاي خدمات رساني و تجهيز كانونهاي توسعه ميباشد.

بديهي است سازمان امور عشاير به عنوان متولي  اين  امر  براي  خدمات رساني و  تجهيز كانونهاي توسعه در مناطق عشايري، نسبت به تدوين برنامه هاي مورد نياز اقدام نموده وخواهد نمود. لذا اداره كل امورعشاير خراسان در راستاي ساماندهي به زندگي عشاير، مطالعات سامانه بندي و تجهيز كانونهاي توسعه را مورد توجه ويژه قرارداده است.

   براساس سامانه بندي مناطق عشايري، استان خراسان داراي 11 زيست بوم، 201 سامانه و 1102 سامان عرفي مي باشد كه حدود 15088 خانوار عشاير را در خود جاي  داده است.كانونهاي هدايتي كه توسط اداره كل امور عشاير خراسان در طول برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي احداث و تجهيز گرديده است به شرح جدول ذيل ميباشد :

كانونهاي هدايتي اسكان در استان خراسان

رديف

شهرستان

نام كانون

خانوار تحت پوشش

1

اسفراين

قره جه باير

8

2

اسفراين

مياندشت

30

3

بيرجند

اشك

80

4

بيرجند

خيرآباد

150

5

بيرجند

محله تاجمير

45

6

بيرجند

حسين آباد

45

7

بيرجند

حسين آباد غيناب

100

8

بيرجند

درح

50

9

بيرجند

نازدشت

124

10

فردوس

چاهنو

36

11

فردوس

كجه

93

12

قاين

بارنجگان

131

13

قاين

حجت آباد

12

14

نهبندان

اسكان چابك

100

15

نهبندان

اسكان چاه شند

80

16

شيروان

دوين

15

 

 

لازم به ذكر است : علاوه بر كانونهاي هدايتي كه در جدول بالا قيد گرديده است، تعداد 3404 خانوار در 78 كانون خودجوش در استان اسكان يافته اند.