ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان

 

  در اين طرح خدمات زير بنايي به آن دسته از عشايري اشاره مي شود كه كماكان به كوچ ادامه مي دهند.

   اهداف طرح

 

  تشويق عشاير به يكجانشيني به منظور استفاده بيشتر از تسهيلات رفاهي و ساير خدمات

  تلاش در جهت بهبود شرايط محيطي و زيست عشاير و ارائه تسهيلات لازم در مسير كوچ و ييلاق و قشلاق

بند خاکی شهيد حاجی زاده - شيروان
 

   عمده ترين پروژه ها

 

  احداث بند خاكي

 

    لايروبي قنات

 

    بهسازي چشمه

 

    احداث و نگهداري راه، احداث پل و ابنيه فني

 

    احداث فروشگاه تعاوني مصرف

 

     احداث مجتمع پرواربندي

 

    احداث مدارس شبانه روزي

 

    احداث آب انبار

 

    احداث انبار علوفه

 

  آبرساني سيار

    احداث آبشخور دام

آبشخور دام