جايگزيني سوخت فسيلي

      اين طرح براي جلوگيري از تخريب جنگل ها و مراتع كشور صورت مي گيرد كه بخش عمده اي از آن به منظور رفع نيازهاي روزمره و حرارتي عشاير استفاده مي شود.

اهداف

 

  استفاده از سوخت فسيلي ( نفت و گاز) به جاي سوخت حيواني و نباتي

 

    بهبود وضع مراتع و جلوگيري از گسترش كوير.

 

    حفظ سرسبزي طبيعت و جلوگيري از فرسايش خاك.

 

     جلوگيري از تشكيل سيلابها و ايجاد رسوبات پشت سدها.

 

  حفاظت از منابع آب وخاك

عمده ترين پروژه ها

 

  احداث جايگاه نفت

 

  احداث جايگاه سيلندر گاز مايع

 

  احداث جايگاه شارژ سيلندر گاز

 

  آموزش و ترويج استفاده از سوخت فسيلي

     براساس نتايج سرشماري كه در سال 1377 توسط مركز آمار ايران انجام گرفته است، عشاير كوچنده كشور بيش از 199000 خانوار مي‌باشند كه در بخش وسيعي (5/4) از خاك كشورمان با پراكندگي خاصي به دامداري اشتغال دارند. قابل ذكر است 5/7% از عشاير ايران يعني بالغ بر 15000 خانوار از عشاير در استان خراسان مستقر و به دامداري اشتغال دارند. اگر متوسط سوخت مصرفي هر خانوار حدود 15-10 كيلوگرم هيزم خشك درروز درنظرگرفته شود سوخت موردنياز سالانه بالغ بر5400– 2600 كيلوگرم خواهد بوداز آنجائيكه استفاده از سوخت طبيعي تهديدي جدي براي مراتع و جنگلها به شمار مي‌رود لذا براي تامين سوخت جهت رفع مشكلات حرارتي و پخت و پز عشاير، سازمان امور عشاير در راستاي ساماندهي به زندگي عشاير كوچنده و نيز جلوگيري از تخريب جنگلها و مراتع و ارائه خدمات مفيد و مؤثر به اين قشر مولد، نسبت به جايگزيني سوخت فسيلي (نفت و گاز) با سوخت طبيعي (هيزم، بوته و ...) اقدام نموده است.