اداره بهسازی امور توليــد                  

    

bullet   جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز ظرفيت هاي توليدي عشاير
bullet   برنامه ريزي و كمك به راه اندازي واحدهاي توليدي فرآورده هاي دامي _ زراعي _ صنعتي
bullet   ايجاد زمينه اي مناسب توليد و اشتغال در كانونهاي توسعه عشاير
bullet   همكاري و هماهنگي با سازمان جنگلها و مراتع در نحوه استفاده از مراتع
bullet   برنامه ريزي جهت ايجاد اشتغال جمعيت سرزير عشاير از طريق كشت درختان مثمر، صنعتي ...
bullet   برنامه ريزي و كمك به بهره برداري عشاير از معادن مناطق عشايري
bullet   برنامه ريزي لازم در زمينه تبديل سوخت نباتي به سوخت فسيلي در مناطق عشايري

رئیس اداره بهسازی  امور تولید  : مهندس خجسته 051-38595016