اداره امور اداری و مالی

 

امور اداری

bullet

  پيش بيني و تأمين نيروي انساي مورد نياز اداره كل

bullet

  صدور كليه احكام كارگزيني و قرارداهاي خريد خدمت كاركنان

bullet

  اجراي قوانين و مقرات استخدامي و طرحهاي طبقه بندي مشاغل

bullet

   بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي، تعاون و بهداشت و درمان كاركنان

bullet

   تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و بازنشستگان

bullet

   پيگيري تأمين سهميه لازم براي تحصيلات عاليه فرزندان عشاير

bullet

   دريافت، ثبت، توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره و بايگاني مكاتبات

bullet

   اقدامات لازم در خصوص نگهداري وسايل و ملزومات و تأسيسات

bullet

   انجام اقدامات لازم در خصوص تأمين خدمات عمومي ( نظير  :  آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرايداري ، چاپ ، مخابرات و تأسيسات )

bullet

  كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين

رئیس اداره  امور اداری  : آقای حسن شاهی 051-38595016

امور مالی

bullet

   انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي و تنظيم و كنترل حسابها د رچهار چوب اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات موجود

bullet

   درخواست تخصيص اعتبار از خزانه داري كل و پيگيري آن در چهارجوب اعتبارات مصوب

bullet

   نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرحهاي عمراني

bullet

   نگهداري حساب اعتبارات مصوب به تفكيك مواد و برنامه هاي مصوب

bullet

   ايجاد سيستم حسابداري مناسب با كنترل هاي داخلي و آئين نامه و دستورالعمل هاي مالي به منظور حسن اجراي امور مالي

bullet

    ثبت و نگهداري حساب اموال سازمان

bullet

  تهيه گزارشهاي مالي دوره اي و موردي

رئیس اداره  امور مالی  : آقای بهرامی 051-38595016