آشنايی با اهداف و وظائف اساسي اداره كل امور عشاير خراسان رضوي

 هدف

  ارائه خدمت به منظور بهبود و توسعه وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي عشاير

وظائف اساسي

bullet

شناسايي مناطق زيست افتصادي و اجتماعي عشاير در حوزه عمليات (خراسان رضوي)

bullet

مطالعه كانونهاي مستعد توسعه مناطق عشايري و شناسايي امكانات در مناطق عشايري

bullet

جايگزيني سوخت فسيلي به منظور حفظ و احياء مراتع، احداث مراكز توزيع مواد سوختي و ترويج و ارائه امكانات لازم

bullet

نظارت بر چگونگي بهره برداري از مراتع عشايري ، از لحاظ رعايت ضوابط فني و علمي و مرتعداري

bullet

تهيه و تنظيم آمار جمعيت، تعداد دام عشاير و همچنين شناخت مسير كوچ عشاير و اتراق گاههاي عشاير

bullet

بررسي و تعيين احتياجات عشاير در منطقه عمليات در زمينه علوفه، توليدات كشاورزي، آب آشاميدني و آب مورد نياز دامها و خدمات عمراني و امور زيربنايي

bullet

فراهم آوردن زمينه هاي ايجاد و گسترش فعاليتهاي تعاوني هاي عشايري

bullet

ارشاد و كمك در جهت تأسيس و اداره تعاونيهاي توليد، توزيع و مصرف دامداري، ... عشاير

bullet

فراهم آوردن تسهيلات لازم به منظور اعطاي وام جهت امور كشاورزي، دامداري و دامپروري و علوفه كاري، زنبورداري، امور شيلات، گياهان دارويي صنعتي و صنايع تبديلي

bullet

شناسايي عشاير متمايل به اسكان و همكاري در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به اسكان

bullet

برنامه ريزي در جهت ساماندهي زندگي عشاير با توجه به امكانات منطقه اي

bullet

نظارت و حسابرسي بر عمكرد اتحاديه و تعاونيهاي عشاير حوزه فعاليت استان