امور مالی

 

   انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي و تنظيم و كنترل حسابها د رچهار چوب اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات موجود

   درخواست تخصيص اعتبار از خزانه داري كل و پيگيري آن در چهارجوب اعتبارات مصوب

   نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرحهاي عمراني

   نگهداري حساب اعتبارات مصوب به تفكيك مواد و برنامه هاي مصوب

   ايجاد سيستم حسابداري مناسب با كنترل هاي داخلي و آئين نامه و دستورالعمل هاي مالي به منظور حسن اجراي امور مالي

   سازمان انجام كليه اقدامات لازم در مورد تهيه و تنظيم اسناد هزينه هاي انجام شده به منظور ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه هاي مربوط به معاملات دولتي

  ثبت و نگهداري حساب اموال سازمان

  تهيه گزارشهاي مالي دوره اي و موردي

نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي و عندالزوم تهيه و اصلاح آئين نامه ها و روشهاي مالي داخلي جهت مسايل و معضلات موجود