اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 

bullet  مطالعه ، تهيه و تنظيم طرحهاي مورد نياز برنامه، ساماندهي و توسعه مناطق عشايري
bullet    ارتباط مستمر با مؤسسات تحقيقاتي و مطالعاتي در راستاي برنامه ساماندهي جامع مناطق عشايري
bullet    تهيه و تدوين و ترجمه كتب ، مقالات ، آئين نامه هاي برنامه ساماندهي عشاير
bullet    ارزيابي فعاليت هاي عمراني و نظارت بر آنها
bullet    تهيه و تنظيم گزارش عملكرد اعتبارات عمراني و جاري اداره كل
bullet    برآورد نيازهاي اعتباري اداره كل و منظور نمودن طرحهاي پيشنهادي واحدهاي مختلف در برنامه
bullet    پيگيري اخذ تخصيص از منابع مختلف اعتباري مصوب
bullet    تنظيم و مبادله موافقت نامه هاي عمراني و جاري
bullet    طراحي شبكه رايانه‌اي و ارائه خدمات رايانه‌اي به واحدهاي اداره كل
bullet    پيگيري تأمين تسهيلات اعتباري

رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات  : مهندس صالح 051-38595016