اداره عمران و زيربنايی

bullet

  هدايت ، حمايت ، نظارت و اجراء كليه پروژه هاي عمراني در مناطق عشايري

bullet

  تعيين پيشنهاد و سياستهاي توزيع اعتبارات بين طرحها

bullet

  بازديد و نظارت و تنظيم گزارش از پروژه هاي عمراني

bullet

  انجام امور نقشه برداري، نقشه كشي و فتو گرامتري مورد نياز پروژه هاي عمراني

bullet

  ارزيابي كمي و كيفي پروژه هاي عمراني اداره كل

رئیس اداره عمران و زیر بنایی : مهندس مشتاقی 36515562