اداره شهرستانها

bullet

  جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعيت اجتماعي _ اقتصادي و توليدي عشاير در منطقه عمليات (زيست بوم)

bullet

  تشخيص و تعيين نيازمنديهاي عشاير منطقه در زمينه علوفه، توليدات كشاورزي و آب آشاميدني

bullet

  كمك در تشكيل گروههاي تعاوني جهت همكاري با شركت هاي تعاوني عشايري

bullet

  ايجاد نهادهاي لازم براي نظارت، اجراء و نگهداري پروژه هاي عمراني، منابع طبيعي، صنايع دستي، دامپروري و خدمات جانبي آن در محل از طريق سازماندهي و واگذاري امور به عشاير

bullet

  تدوين و ترويج روشهاي مناسب بهره برداري از مراتع و زمينهاي كشاورزي و ... در مناطق عشايري

bullet

  انجام بررسيهاي لازم جهت افزايش بهره برداري در بين عشاير با ترويج روشهاي علمي و استفاده از آخرين پديده هاي علمي