اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری

 
bullet   هدايت، حمايت و نظارت بر تعاونيهاي عشايري
bullet   تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد واحدهاي توليد تعاوني و گروهي در امر علوفه كاري، دامداري، دامپروري و كشت گياهان صنعتي و مرتعداري
bullet   تهيه و تنظيم طرحهاي بازاريابي، حمل و فروش فرآورده هاي دامي
bullet   نظارت بر انجام امور شركت ها و اتحاديه تعاوني عشايري (بررسي كليه حساب ها، دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي و گزارش به مسؤلين)
bullet   ايجاد تعاونيها در زمينه فاليت هاي جنبي عشاير به منظور اشتغال و حفظ صنايع دستي عشاير
bullet   آموزش هاي مختلف براي عشاير و اعضاء شركت هاي تعاوني
bullet   فراهم نمودن تسهيلات بانكي براي اتحاديه شركت هاي تعاوني
bullet   اطلاع رساني در رابطه با تعاونيها
bullet   جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به اتحاديه و شركت هاي تعاوني
bullet   رسيدگي به شكايات اعضاء در رابطه با شركت ها و اتحاديه
bullet   پيگيري جهت تحويل ارزاق عشاير
bullet   برنامه ريزي در جهت اجراي طرحهاي ترويجي، توسعه الگوها و روش هاي ترويجي، شناخت نيازهاي آموزشي _ ترويجي و مشاركتي عشاير
bullet   پيگيري احداث آموزشهاي مورد نياز در كانو ن هاي توسعه عشاير و كلاسهاي بهداشت
bullet   پيگيري امر آموزش و پرورش فرزندان عشاير و سوادآموزي عشاير
bullet   پيگري امر بيمه و خدمات درماني عشاير و بيمه دام و فرآورده هاي عشاير
bullet   هماهنگي و همكاري در جهت تأمين امنيت عشاير و مناطق عشايري و مسيركوچ

رئیس اداره امور تعاونیها و نطام بهره برداری  : مهندس دونده تقی آبادی 36515562