• سال تأسيس : 1361  هـ.ش. مشهد مقدس
  • تعداد اعضاء اوليه : هشت شركت تعاوني عشايري
  • شماره ثبتي  :   2774
  • آدرس : مشهد – خ. آخوند خراساني – حدفاصل 26 و 28 – پلاك 1096
  • تلفن : 8595018  -8592688    موبايل : 09151111003
  • فاکس : 8547032

   هدف : حمايت و پشتيباني از اعضــــا در جهت پيشبرد صحيح و قدرتمندانه  وظايف اساسنامه اي آنها 

  وظايف اساسي
bullet

 تهيه و تدارك كليه لوازم يا كالاهاي مــورد نياز حرفه يا زندگي اعضا از منابع قانوني0

bullet

 جمع آوري و خريد و فروش كليه محصــــولات توليدي حوزه كشاورزي ، دامپروري وصنايع دستي0

bullet

انجام كليه خدمات عمومي براي شركتهاي عضــو اعضاي آنها0

bullet

پيگيري و دريافت اعتبارات و تسهيلات جهت تأمين علـــوفه و نهاده هاي دامي0

bullet

برنامه ريزي ،اجرا و مشاركت در طرحهاي  توليدي  در محدودة اساسنامه