عملکرد  اداره کل امور عشایر خراسان رضوی ( 1391 )  

      استان خراسان رضوي با وسعت بیش از 116493 كيلومتر مربع و 6 ميليون نفر جمعيت بالغ بر 31650 نفر 6734خانوار) از عشاير كشور را در خود جاي داده استاين تعداد کمتر از یک درصد جمعيت كل استان  و 1.6% جمعيت روستايي استان و 2.2% از عشاير کل كشور است كه در 35 طايفه مستقل سازمان يافته اند.

       جامعه عشايري به لحاظ ويژگيهاي زندگي سنتي خود يعني معيشت متكي به دام ناگزير به تحمل زندگي سخت شباني بوده و همواره جهت تعليف دام از نقطه اي به نقطه ديگر كوچ مي كند عشاير خراسان رضوي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تعداد معادل 923738 واحد دامي به صورت كوچرونيمه كوچرو و رمه گردان در مناطق ييلاق و قشلاق امرار معاش مي كنند كه اين ميزان دام معادل 10.5% دام استان و معادل 3.8% دام سبك عشاير كشور مي باشد متوسط دام سبك هر خانوار عشاير در كشور 95 راس است كه اين مقدار در استان خراسان رضوی 135 راس مي باشد اين ارقام بيانگر توان توليدي بالا در جامعه عشايري خراسان رضوی میباشد

       از نظر پراكندگي جمعيت عشاير درسطح 13  شهرستان (مشهد، كلات، سرخس، چناران، قوچان، درگز، نيشابور، سبزوار، خوشاب، خواف، كاشمر، خلیل آباد و بردسكن) پراكنده اند كه در حال حاضر در 8 شهرستان، اين اداره كل  داراي اداره امور عشاير و يا نمايندگي است.

      تعدادی از عشاير استان خراسان رضوی در فصل قشلاق به چهار استان گلستان (مراوه تپه)، يزد، خراسان شمالي و خراسان جنوبی كوچ مي كنند و در فصل ييلاق نيز این استان ميزبان عشايراستانهاي سمنان و خراسان جنوبی میباشد.استان خراسان رضوي داراي 5 زيست بوم (ايلخاني، كرد اترك شمالي، كرد اترك جنوبي، كرمانج شرقي و خواف) مي باشد كه در دو زيست بوم  با خراسان شمالي (كرد اترك شمالي و كرد اترك جنوبي) مشترك مي باشد اين استان داراي 73 سامانه عشايري شامل 364 سامانه عرفي (محله عشايري) مي باشد.

جدول اطلاعات سامانه بندي استان خراسان رضوی

نام زيست بوم

تعداد سامانه

تعداد سامان عرفي

ايلخاني

22

108

كرد اترك شمالي

15

81

كرد اترك جنوبي

6

34

كرمانج شرقي

24

120

خواف

6

21

جمع کل

73

364 

 

 

 

 

 

جمعیت عشایر تحت پوشش اداره کل امور عشایر خراسان رضوی سال 91

رديف

شهرستان

جمعیت

خانوار

نفر

1

بردسكن

772

3628

2

چناران

474

2228

3

خلیل آباد

87

409

4

خواف

1227

5767

5

درگز

614

2886

6

سبزوار و خوشاب

461

2167

7

سرخس

766

3600

8

قوچان

658

3093

9

كاشمر

447

2101

10

کلات

352

1654

11

مشهد

386

1814

12

نيشابور

490

2303

جمع كل

6734

31650

 

محورهای اصلی فعالیت های اداره کل امورعشایر

            اهم اقدامات و فعالیتهای عمرانی اداره کل امورعشایر خراسان رضوی درقالب3 طرح از برنامه ساماندهی عشایریدر فصل عمران شهری وروستایی انجام می گیرد.

 • طرح عملیات اجرای اسکان و ساماندهی خانوارهای عشایری

 • اهم فعالیت ها این طرح عبارتند از: تجهیز کانونهای اسکان خود جوش وهدایتی اعم ازتامین آب آشامیدنی سالم، احداث راههای ارتباطی مناسب، تامین آب کشاورزی و فراهم آوردن زمینه اشتغال مناسب ازطریق واگذاری زمین کشاورزی،سایت دامپروری،کارگاههای تولیدی و....

 •  درسال1391 تعداد 1 پروژه با اعتبار 1211 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی مصوب گردید و 1 پروژه با اعتبار 10000 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ولی بدلیل نبود تخصیص فقط یک پروژه با اعتبار 1000 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به مرحله اجراء گذاشته شده است. تکمیل پروژه خط انتقال آب چاه تلخ سبزوار.

 

 • لیست پروژه های مصوب سال 1391در طرح عملیات اجرایی اسکان- ارقام به میلیون ریال

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

محل تامین اعتبار

نحوه اجرا

اعتبار مصوب

1

 تکميل مجتمع اسکان عشاير

قوچان

استانی

پیمانی

1211

2

 تکمیل خط انتقال آب چاه تلخ

سبزوار

ملی

پیمانی

5000

 

جمع

 

 

 

6211

 • طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان

 • این طرح درسامانه های ییلاقی وقشلاقی که امکانات اسکان درآنها فراهم نمیباشداجرا میگرددوبه عشایری که به کوچ ادامه میدهند ارائه خدمات مینماید. مهمترین اقداماتی که درقالب این طرح انجام میشود عبارتست از : احداث و مرمت ایلراهها ی عشایری، تامین آب آشامیدنی سالم جهت شرب انسان ودام ازطریق آبرسانی سیار،بهسازی چشمه وقنوات،حفر-تجهیز ویالایروبی چاههای مالداری و ...

 • اهم اقدامات انجام شده درسال 91 درقالب طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان : درسال 1391 مبلغ 6037  میلیون ریال در قالب 28 پروژه از منابع استانی، حوادث جهت تامین نیازهای زیربنایی ومستمر عشایر کوچنده درمناطق عشایری استان خراسان رضوی مصوب گردیده است.

 

 • لیست پروژه های طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان               (میلیون ریال)

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

محل تامین اعتبار

نحوه جرا

اعتبار مصوب

1

‌آبرساني سيار خوشاب

‌خوشاب

استانی

امانی

68

2

‌آبرساني سيار كاشمر

‌كاشـمر

استانی

امانی

68

3

‌آبرساني سيار قوچان

‌قوچان

استانی

امانی

511

4

‌آبرساني سيار درگز

‌درگز

استانی

امانی

461

5

‌آبرساني سيار خواف

‌خواف

استانی

امانی

461

6

‌آبرساني سيار سبزوار

‌سـبزوار

استانی

امانی

255

7

‌آبرساني سيار بردسكن

‌بردسـكن

استانی

امانی

511

8

‌آبرساني سيار مشهد

‌مشـهد

استانی

امانی

337

9

‌آبرساني سيار كلات

‌كلات

استانی

امانی

305

10

‌آبرساني سيار سرخس

‌سـرخس

استانی

امانی

305

11

‌آبرساني سيار چناران

‌چناران

استانی

امانی

343

12

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌سـرخس

استانی

امانی

100

13

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌چناران

استانی

امانی

462

14

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌قوچان

استانی

امانی

100

15

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري درگز

‌درگز

استانی

امانی

100

16

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌خواف

استانی

امانی

100

17

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌سـبزوار

استانی

امانی

100

18

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌بردسـكن

استانی

امانی

150

19

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌نيشـابور

استانی

امانی

100

20

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌مشـهد

استانی

امانی

100

21

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري كلات

‌كلات

استانی

امانی

100

22

مرمت آب بردگیهای راهها ی عشایر و ساخت ابنیه

درگز

حوادث

امانی

120

23

مرمت آب بردگیهای راهها ی عشایر و ساخت ابنیه

قوچان

حوادث

امانی

150

24

مرمت آب بردگیهای راهها ی عشایر و ساخت ابنیه

چناران

حوادث

امانی

150

25

مرمت آب بردگیهای راهها ی عشایر و ساخت ابنیه

سرخس

حوادث

امانی

150

26

مرمت آب بردگیهای راهها ی عشایر و ساخت ابنیه

کلات

حوادث

امانی

150

27

مرمت آب بردگیهای راهها ی عشایر و ساخت ابنیه

مشهد

حوادث

امانی

150

28

مرمت و بهسازی چشمه

بردسکن

حوادث

امانی

130

جمع کل

6037

 • طرح مطالعه و مکانیابی کانونهای توسعه

 •    طرح مکانیابی و مطالعات مناطق عشایری : در این طرح مناطق و قلمروهای عشایری، امکانات و پتانسیل های طبیعی و انسانی نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و باتوجه به پتانسیل های مناطق پروژه هایی درزمینه های اشتغال عشایر پیشنهاد میگردد و مکانهای قابل توسعه و مستعد احداث شهرک شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند. 

 • درسال 1391 مبلغ 300 میلیون ریال در قالب 1 پروژه مطالعاتی از منابع استانی و 1 پروژه از محل ملی جهت مطالعه مکانیابی کانونهای توسعه در مناطق عشایری در  نظر گرفته شده است

لیست پروژه های مصوب سال 1391 در طرح مطالعات - ارقام به میلیون ریال  

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

کانون

محل تامین اعتبار

نحوه اجرا

اعتبار مصوب

1

مطالعه شناسایی وطراحی استحصال آبهای سطحی وزیر زمینی قرق

چناران

قرق

استانی

پیمانی

300

2

مطالعه خط انتقال آب و نظام بهره برداری از سد چهچهه

کلات

چهچهه

ملی

پیمانی

300

جمع کل

600

    

     

 

خلاصه عملکرد عمرانی سال 1391

سال 1391

عنوان طرح /عملیات

پیشرفت فیزیک

(درصد)

جمع اعتبار

اعتبار (میلیون ریال)

حجم عملیات

عملیات

طرح

100

6037

2282

2095

نگهداري و مرمت ایلراهها (کیلومتر)

ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

100

3625

5500

آبرساني سیار (خانوار)

100

130

1

تامین آب (مورد)

100

11211

1211

1

تکميل مجتمع اسکان عشاير (سایت)

عملیات اجرایی اسکان

100

 

10000

1

تامین و انتقال آب (مورد)

 

100

600

198

600

2

مطالعات مکانیابی (طرح)

مطالعات

تامین تجهیزات و ماشین آلات

100

198

198

تامین تجهیزات و ماشین الات (میلیون ریال)

100

18046

18046

 

جمع کل

 

 

 

 تسهیلات بانکی:

اعطای تسهیلات بانکی به عشایر از مناسبترین و مفیدترین اقدامات جهت ایجاد اشتغال یا تثبیت اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای عشایری و جلوگیری از کوچ عشایر به حاشیه شهرها میباشد. عملکرد جذب تسهیلات بانکی در سال 91 توسط عشایر و شرکتهای عشایری این اداره کل به شرح جدول ذیل میباشد.

عملکرد تسهیلات بانکی در سال  1391

              مبالغ به ميليون ريال

رديف

عنوان طرح

تعداد طرح تصويب شده

مبلغ درخواستي

مبلغ تصویب شده

مبلغ جذب شده

تعداد خانوار بهره مند

1

بهسازی و نوسازی اماکن دامی

116

10127

9883

9883

116

2

خرید دام سبک

364

14300

13180

13180

364

3

پرواربندي

123

78574

77714

77714

910

4

پرورش دام داشتی

62

2304

2074

2074

62

5

پرورش گاو

1

910

910

910

1

6

پرورش شتر

43

3152

2410

2410

43

7

خرید علوفه

918

140190

89173

89173

6500

8

تامین آب کشاورزی

0

0

0

0

0

9

زراعت

2

400

320

320

2

10

صنایع دستی

58

5725

2720

2720

58

11

حفر و تجهیز چاه عمیق

2

650

601

601

15

12

مکانیزاسیون

17

4500

4295

4295

17

13

طرح حضرت زینب

70

1920

1700

1700

70

14

سرمایه در گردش شرکتها

2

11500

11500

1500

1

15

سایر

992

18280

18104

18104

1010

جمع

 

2770

292532

234584

224584

6500