عملکرد  اداره کل امور عشایر خراسان رضوی ( 1393 )                       

    نگاهی به جامعه عشایری خراسان رضوی

      استان خراسان رضوي با وسعت بیش از 116493 كيلومتر مربع و 6 ميليون نفر جمعيت بالغ بر 32449 نفر 6622خانوار) از عشاير كشور را در خود جاي داده استاين تعداد کمتر از یک درصد جمعيت كل استان  و 1.6% جمعيت روستايي استان و 2.2% از عشاير کل كشور است كه در 35 طايفه مستقل سازمان يافته اند.  جامعه عشايري به لحاظ ويژگيهاي زندگي سنتي خود يعني معيشت متكي به دام ناگزير به تحمل زندگي سخت شباني بوده و همواره جهت تعليف دام از نقطه اي به نقطه ديگر كوچ مي كند عشاير خراسان رضوي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تعداد معادل 923738 واحد دامي به صورت كوچرونيمه كوچرو و رمه گردان در مناطق ييلاق و قشلاق امرار معاش مي كنند كه اين ميزان دام معادل 10.5% دام استان و معادل 3.8% دام سبك عشاير كشور مي باشد متوسط دام سبك هر خانوار عشاير در كشور 95 راس است كه اين مقدار در استان خراسان رضوی 135 راس مي باشد اين ارقام بيانگر توان توليدي بالا در جامعه عشايري خراسان رضوی میباشد       از نظر پراكندگي جمعيت عشاير درسطح 13  شهرستان (مشهد، كلات، سرخس، چناران، قوچان، درگز، نيشابور، سبزوار، خوشاب، خواف، كاشمر، خلیل آباد و بردسكن) پراكنده اند كه در حال حاضر در 8 شهرستان، اين اداره كل  داراي اداره امور عشاير و يا نمايندگي است.      تعدادی از عشاير استان خراسان رضوی در فصل قشلاق به چهار استان گلستان (مراوه تپه)، يزد، خراسان شمالي و خراسان جنوبی كوچ مي كنند و در فصل ييلاق نيز این استان ميزبان عشايراستانهاي سمنان و خراسان جنوبی میباشد.استان خراسان رضوي داراي 5 زيست بوم (ايلخاني، كرد اترك شمالي، كرد اترك جنوبي، كرمانج شرقي و خواف) مي باشد كه در دو زيست بوم  با خراسان شمالي (كرد اترك شمالي و كرد اترك جنوبي) مشترك مي باشد اين استان داراي 73 سامانه عشايري شامل 364 سامانه عرفي (محله عشايري) مي باشد.

جدول اطلاعات سامانه بندي استان خراسان رضوی

نام زيست بوم

تعداد سامانه

تعداد سامان عرفي

ايلخاني

22

108

كرد اترك شمالي

15

81

كرد اترك جنوبي

6

34

كرمانج شرقي

24

120

خواف

6

21

جمع کل

73

364 

 

 

 

 

 

جمعیت عشایر تحت پوشش اداره کل امور عشایر خراسان رضوی سال 93

 

رديف

شهرستان

جمعیت

خانوار

نفر

1

بردسكن

800

3936

2

چناران

466

2282

3

خلیل آباد

88

416

4

خواف

1165

5707

5

درگز

603

2958

6

سبزوار و خوشاب

454

2225

7

سرخس

753

3690

8

قوچان

647

3170

9

كاشمر

440

2155

10

کلات

346

1696

11

مشهد

380

1861

12

نيشابور

480

2353

جمع كل

6622

32449

 

 

محورهای اصلی فعالیت های اداره کل امورعشایر

            اهم اقدامات و فعالیتهای عمرانی اداره کل امورعشایر خراسان رضوی درقالب3 طرح از برنامه ساماندهی عشایریدر فصل عمران شهری وروستایی انجام می گیرد.

  • طرح عملیات اجرای اسکان و ساماندهی خانوارهای عشایری

  • اهم فعالیت ها این طرح عبارتند از: تجهیز کانونهای اسکان خود جوش وهدایتی اعم ازتامین آب آشامیدنی سالم، احداث راههای ارتباطی مناسب، تامین آب کشاورزی و فراهم آوردن زمینه اشتغال مناسب ازطریق واگذاری زمین کشاورزی،سایت دامپروری،کارگاههای تولیدی و....

  • درسال1393 تعداد 1 پروژه از محل اعتبارات خشکسالی با اعتبار 1500 میلیون ریال و 1 پروژه با اعتبار 4000 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به مرحله اجراء گذاشته شده است.

  • لیست پروژه های مصوب سال 1393در طرح عملیات اجرایی اسکان- ارقام به میلیون ریال

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

محل تامین اعتبار

نحوه اجرا

اعتبار مصوب

1

 تکمیل انتقال آب آقامهدی

بردسـكن

خشکسالی

پیمانی

1500

3

 عملیات اجرایی اسکان چاه تلخ

سبزوار

ملی

پیمانی

4000

 

جمع

 

 

 

5500

  • طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان

  • این طرح درسامانه های ییلاقی وقشلاقی که امکانات اسکان درآنها فراهم نمیباشداجرا میگرددوبه عشایری که به کوچ ادامه میدهند ارائه خدمات مینماید. مهمترین اقداماتی که درقالب این طرح انجام میشود عبارتست از : احداث و مرمت ایلراهها ی عشایری، تامین آب آشامیدنی سالم جهت شرب انسان ودام ازطریق آبرسانی سیار،بهسازی چشمه وقنوات،حفر-تجهیز ویالایروبی چاههای مالداری و.. ...

  • اهم اقدامات انجام شده درسال 93 درقالب طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان : درسال 1393 مبلغ 23781  میلیون ریال در قالب 41 پروژه از   منابع استانی، خشکسالی، ماده 180، تبصره 2 و ملی جهت تامین نیازهای زیربنایی ومستمر عشایر کوچنده درمناطق عشایری استان خراسان رضوی مصوب گردیده است..

لیست پروژه های طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان  (میلیون ریال)

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

محل تامین اعتبار

نحوه جرا

اعتبار مصوب

1

‌آبرساني سيار كاشمر

‌كاشـمر

استانی

امانی

50

2

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري چناران

‌چناران

استانی

امانی

150

3

‌آبرساني سيار قوچان

‌قوچان

استانی

امانی

750

4

‌آبرساني سيار سبزوار

‌سـبزوار

استانی

امانی

100

5

‌آبرساني سيار بردسكن

‌بردسـكن

استانی

امانی

450

6

‌آبرساني سيار مشهد

‌مشـهد

استانی

امانی

200

7

‌آبرساني سيار كلات

‌كلات

استانی

امانی

200

8

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري قوچان

‌قوچان

استانی

امانی

150

9

‌مرمت آب بردگيهاي راههاي ارتباطي عشايروساخت ابنيه فني

‌درگز

استانی

امانی

100

10

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري سبزوار

‌سـبزوار

استانی

امانی

100

11

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري بردسكن

‌بردسـكن

استانی

امانی

100

12

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري نيشابور

‌نيشـابور

استانی

امانی

100

13

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري مشهد

‌مشـهد

استانی

امانی

100

14

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري كلات

‌كلات

استانی

امانی

100

15

‌آبرساني سيار چناران

‌چناران

استانی

امانی

447

16

تكميل بهسازي چشمه وانتقال آب(آب تلخ)

‌سـرخس

نفت

امانی

800

17

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌سـرخس

نفت

امانی

100

18

‌آبرساني سيار درگز

‌درگز

نفت

امانی

650

19

‌آبرساني سيار خواف

‌خواف

نفت

امانی

634

20

‌آبرساني سيار سرخس

‌سـرخس

نفت

امانی

550

21

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌خواف

نفت

امانی

100

22

‌تامين اب شرب انسان و دام از چشمه شور

‌سـرخس

نفت

امانی

1300

23

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌چناران

خشکسالی

امانی

850

24

‌آبرساني سيار خواف

‌خواف

خشکسالی

امانی

300

25

مرمت راه و ابنیه راه های عشایری

‌سـرخس

خشکسالی

امانی

300

26

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري قوچان

‌قوچان

خشکسالی

امانی

1350

27

‌مرمت آب بردگيهاي راههاي ارتباطي عشايروساخت ابنيه فني

‌درگز

خشکسالی

امانی

650

28

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌خواف

خشکسالی

امانی

500

29

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌سـبزوار

خشکسالی

امانی

450

30

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌بردسـكن

خشکسالی

امانی

450

31

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌نيشـابور

خشکسالی

امانی

450

32

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌مشـهد

خشکسالی

امانی

700

33

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري

‌كلات

خشکسالی

امانی

600

34

حفر چاه آب شرب ارتیان

درگز

خشکسالی

پیمانی

850

35

حفر و تجهیز چاه نیمه عمیق محمدزورآب

بردسکن

خشکسالی

پیمانی

550

36

حفر چاه آب شرب قوزقاندره

درگز

ماده 180

پیمانی

750

37

حفر و تجهیز چاه نیمه عمیق محمدزورآب

بردسکن

ماده 180

پیمانی

500

38

خرید، حمل و نصب تانکر ذخیره آب شرب

قوچان

ماده 180

امانی

400

39

احداث راه آبقد به دربیابان بام

مشهد

تبصره 2

پیمانی

3000

40

مرمت راه عشایری در سطح استان

سطح استان

تبصره 2

امانی

1000

41

تجهیز اتراقگاه عشایری خواف (چاه زول)

خواف

تبصره 2

امانی

500

جمع کل

23781 

 

  • طرح مطالعه و مکانیابی کانونهای توسعه

  •    طرح مکانیابی و مطالعات مناطق عشایری : در این طرح مناطق و قلمروهای عشایری، امکانات و پتانسیل های طبیعی و انسانی نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و باتوجه به پتانسیل های مناطق پروژه هایی درزمینه های اشتغال عشایر پیشنهاد میگردد و مکانهای قابل توسعه و مستعد احداث شهرک شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند. 

  • درسال 1393 مبلغ 2850 میلیون ریال در قالب 3 پروژه مطالعاتی از منابع استانی، ملی و تبصره 2 جهت مطالعه مکانیابی کانونهای توسعه در مناطق عشایری در  نظر گرفته شده است

لیست پروژه های مصوب سال 1393 در طرح مطالعات - ارقام به میلیون ریال  

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

کانون

محل تامین اعتبار

نحوه اجرا

اعتبار مصوب

1

‌مطالعه وطراحي خط انتقال آب شرب انسان ودام

سرخس

آب تلخ

نفت

پیمانی

400

2

تهیه نقشه ایلراه (مطالعات)

سطح استان

سطح استان

تبصره 2

پیمانی

1500

3

مطالعات تامین آب

سطح استان

سطح استان

ملی

پیمانی

950

جمع کل

2850

 

    

     

 

خلاصه عملکرد عمرانی سال 1393

سال 1393

عنوان طرح /عملیات

پیشرفت فیزیک

(درصد)

جمع اعتبار

اعتبار (میلیون ریال)

حجم عملیات

عملیات

طرح

100

23781

3342

2226

نگهداري و مرمت ایلراهها (کیلومتر)

ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

100

6870

5500

آبرساني سیار (خانوار)

100

13559

5

تامین آب (مورد)

100

5500

1500

1

تکمیل انتقال آب آقامهدی

عملیات اجرایی اسکان

100

 

400

1

عملیات اجرایی اسکان چاه تلخ

 

100

2850

227

2850

3

مطالعات مکانیابی (طرح)

مطالعات

تامین تجهیزات و ماشین آلات

100

227

227

تامین تجهیزات و ماشین الات (میلیون ریال)

100

32358

32358

 

جمع کل

 

 

 

 

 تسهیلات بانکی:

اعطای تسهیلات بانکی به عشایر از مناسبترین و مفیدترین اقدامات جهت ایجاد اشتغال یا تثبیت اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای عشایری و جلوگیری از کوچ عشایر به حاشیه شهرها میباشد. عملکرد جذب تسهیلات بانکی در سال 93 توسط عشایر و شرکتهای عشایری این اداره کل به شرح جدول ذیل میباشد.

عملکرد تسهیلات بانکی در سال   1393  - مبالغ به ميليون ريال

رديف

عنوان طرح

تعداد طرح تصويب شده

مبلغ درخواستي

مبلغ تصویب شده

مبلغ جذب شده

تعداد خانوار بهره مند

1

بهسازی و نوسازی اماکن دامی

56

3200

3200

1600

56

2

خرید دام سبک

343

16560

16530

16530

343

3

پرواربندي

324

33661

31271

30921

324

4

پرورش دام داشتی

14

1450

1450

1450

14

5

پرورش گاو

0

0

0

0

0

6

پرورش شتر

0

0

0

0

0

7

خرید علوفه

744

213075

213075

211025

6500

8

تامین آب کشاورزی

0

0

0

0

0

9

زراعت

38

5282

1861

1861

38

10

صنایع دستی

69

1000

1000

1000

69

11

حفر و تجهیز چاه عمیق

0

0

0

0

0

12

مکانیزاسیون

0

0

0

0

0

13

طرح حضرت زینب

33

160

160

160

33

14

سرمایه در گردش شرکتها

0

0

0

0

0

15

سایر

5

33000

33000

13000

1350

جمع

 

1626

307388

301547

277547

6500