عملکرد  اداره کل امور عشایر خراسان رضوی ( 1394 )                       

    نگاهی به جامعه عشایری خراسان رضوی

      استان خراسان رضوي با وسعت بیش از 116493 كيلومتر مربع و 6 ميليون نفر جمعيت بالغ بر 32966 نفر 6868خانوار) از عشاير كشور را در خود جاي داده استاين تعداد کمتر از یک درصد جمعيت كل استان  و 1.6% جمعيت روستايي استان و 2.2% از عشاير کل كشور است كه در 35 طايفه مستقل سازمان يافته اند.  جامعه عشايري به لحاظ ويژگيهاي زندگي سنتي خود يعني معيشت متكي به دام ناگزير به تحمل زندگي سخت شباني بوده و همواره جهت تعليف دام از نقطه اي به نقطه ديگر كوچ مي كند عشاير خراسان رضوي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تعداد معادل  923738 واحد دامي به صورت كوچرونيمه كوچرو و رمه گردان در مناطق ييلاق و قشلاق امرار معاش مي كنند كه اين ميزان دام معادل 10.5% دام استان و معادل 3.8% دام سبك عشاير كشور مي باشد متوسط دام سبك هر خانوار عشاير در كشور 95 راس است كه اين مقدار در استان خراسان رضوی 135 راس مي باشد اين ارقام بيانگر توان توليدي بالا در جامعه عشايري خراسان رضوی میباشد       از نظر پراكندگي جمعيت عشاير درسطح 13  شهرستان (مشهد، كلات، سرخس، چناران، قوچان، درگز، نيشابور، سبزوار، خوشاب، خواف، كاشمر، خلیل آباد و بردسكن) پراكنده اند كه در حال حاضر در 8 شهرستان، اين اداره كل  داراي اداره امور عشاير و يا نمايندگي است.      تعدادی از عشاير استان خراسان رضوی در فصل قشلاق به چهار استان گلستان (مراوه تپه)، يزد، خراسان شمالي و خراسان جنوبی كوچ مي كنند و در فصل ييلاق نيز این استان ميزبان عشايراستانهاي سمنان و خراسان جنوبی میباشد.استان خراسان رضوي داراي 5 زيست بوم (ايلخاني، كرد اترك شمالي، كرد اترك جنوبي، كرمانج شرقي و خواف) مي باشد كه در دو زيست بوم  با خراسان شمالي (كرد اترك شمالي و كرد اترك جنوبي) مشترك مي باشد اين استان داراي 73 سامانه عشايري شامل 364 سامانه عرفي (محله عشايري) مي باشد.

جدول اطلاعات سامانه بندي استان خراسان رضوی

نام زيست بوم

تعداد سامانه

تعداد سامان عرفي

ايلخاني

22

108

كرد اترك شمالي

15

81

كرد اترك جنوبي

6

34

كرمانج شرقي

24

120

خواف

6

21

جمع کل

73

364 

 

 

 

 

 

جمعیت عشایر تحت پوشش اداره کل امور عشایر خراسان رضوی سال 94

 

رديف

شهرستان

جمعیت

خانوار

نفر

1

بردسكن

921

4421

2

چناران

483

2318

3

خواف

1208

5798

4

درگز

626

3005

5

سبزوار

471

2261

6

سرخس

781

3749

7

قوچان

671

3221

8

كاشمر

456

2189

9

کلات

359

1723

10

مشهد

394

1891

11

نيشابور

498

2390

جمع كل

6868

32966

 

 

محورهای اصلی فعالیت های اداره کل امورعشایر

            اهم اقدامات و فعالیتهای عمرانی اداره کل امورعشایر خراسان رضوی درقالب3 طرح از برنامه ساماندهی عشایریدر فصل عمران شهری وروستایی انجام می گیرد.

  • طرح عملیات اجرای اسکان و ساماندهی خانوارهای عشایری

  • اهم فعالیت ها این طرح عبارتند از: تجهیز کانونهای اسکان خود جوش وهدایتی اعم ازتامین آب آشامیدنی سالم، احداث راههای ارتباطی مناسب، تامین آب کشاورزی و فراهم آوردن زمینه اشتغال مناسب ازطریق واگذاری زمین کشاورزی،سایت دامپروری،کارگاههای تولیدی و...

  • درسال 1394 تعداد 5 پروژه از محل اعتبارات خشکسالی با اعتبار 4480 میلیون ریال و 2 پروژه با اعتبار 15300 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به مرحله اجراء گذاشته شده است.

  • لیست پروژه های مصوب سال  1394 در طرح عملیات اجرایی اسکان- ارقام به میلیون ریال

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

محل تامین اعتبار

نحوه اجرا

اعتبار مصوب

1

تامین آب شرب دربیابان بام مشهد

مشهد

خشکسالی

پیمانی

1800

2

مرمت شبکه تامین آب شرب در سطح استان

سطح استان

خشکسالی

امانی

1180

3

انتقال آب کمر سیاه کلات

کلات

خشکسالی

پیمانی

1500

4

عملیات اجرایی اسکان چاه تلخ

سبزوار

ملی

پیمانی

14700

5

راه آبقد به دربیابان بام مشهد

مشهد

ملی

پیمانی

600

 

جمع

 

 

 

19780

 

  • طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان

  • این طرح درسامانه های ییلاقی وقشلاقی که امکانات اسکان درآنها فراهم نمیباشداجرا میگرددوبه عشایری که به کوچ ادامه میدهند ارائه خدمات مینماید. مهمترین اقداماتی که درقالب این طرح انجام میشود عبارتست از : احداث و مرمت ایلراهها ی عشایری، تامین آب آشامیدنی سالم جهت شرب انسان ودام ازطریق آبرسانی سیار،بهسازی چشمه وقنوات،حفر-تجهیز ویالایروبی چاههای مالداری و.. ...

  •   اهم اقدامات انجام شده درسال 94 درقالب طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان : درسال 1394 مبلغ 8532  میلیون ریال در قالب 26 پروژه از منابع استانی و خشکسالی جهت تامین نیازهای زیربنایی ومستمر عشایر کوچنده درمناطق عشایری استان خراسان رضوی مصوب گردیده است..

 

لیست پروژه های طرح ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچندگان  (میلیون ریال)

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

محل تامین اعتبار

نحوه جرا

اعتبار مصوب

1

‌آبرساني سيار كاشمر

‌كاشـمر

استانی

امانی

100

2

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري چناران

‌چناران

استانی

امانی

250

3

‌آبرساني سيار خواف

خواف

استانی

امانی

600

4

‌آبرساني سيار سبزوار

‌سـبزوار

استانی

امانی

150

5

‌آبرساني سيار بردسكن

‌بردسـكن

استانی

امانی

600

6

‌آبرساني سيار مشهد

‌مشـهد

استانی

امانی

400

7

‌آبرساني سيار كلات

‌كلات

استانی

امانی

300

8

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري قوچان

‌قوچان

استانی

امانی

260

9

‌نگهداري ومرمت راههاي عشايري درگز

‌درگز

استانی

امانی

270

10

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري خواف

‌خواف

استانی

امانی

250

11

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري سبزوار

سبزوار

استانی

امانی

250

12

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري بردسكن

‌بردسـكن

استانی

امانی

250

13

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري نيشابور

‌نيشـابور

استانی

امانی

150

14

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري مشهد

‌مشـهد

استانی

امانی

250

15

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري كلات

‌كلات

استانی

امانی

200

16

‌آبرساني سيار چناران

‌چناران

استانی

امانی

450

17

نگهداری و مرمت راههای عشایری کاشمر

‌کاشمر

استانی

امانی

100

18

‌نگهداري و مرمت راههاي عشايري سرخس

سرخس

نفت

امانی

200

19

‌آبرساني سيار قوچان

‌قوچان

نفت

امانی

701

20

‌آبرساني سيار درگز

‌درگز

نفت

امانی

701

21

‌آبرساني سيار سرخس

‌سرخس

نفت

امانی

400

22

‌نگهداري ومرمت راههاي عشايري درگز

‌درگز

نفت

امانی

200

23

نگهداری و مرمت راههای عشایری چناران

‌چناران

خشکسالی

امانی

225

24

‌آبرساني سيار خواف

‌خواف

خشکسالی

امانی

225

25

حفر و تجهیز چاه نیمه عمیق بردسکن

بردسکن

خشکسالی

امانی

412.5

26

حفر و تجهیز چاه ارتیان درگز

درگز

خشکسالی

امانی

637.5

جمع کل

8532 

 

  • طرح مطالعه و مکانیابی کانونهای توسعه

  •    طرح مکانیابی و مطالعات مناطق عشایری : در این طرح مناطق و قلمروهای عشایری، امکانات و پتانسیل های طبیعی و انسانی نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و باتوجه به پتانسیل های مناطق پروژه هایی درزمینه های اشتغال عشایر پیشنهاد میگردد و مکانهای قابل توسعه و مستعد احداث شهرک شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند. 

  • درسال 1394 مبلغ 1900 میلیون ریال در قالب 3 پروژه مطالعاتی از منابع استانی و ملی  جهت مطالعه مکانیابی کانونهای توسعه در مناطق عشایری در  نظر گرفته شده است

لیست پروژه های مصوب سال 1394 در طرح مطالعات - ارقام به میلیون ریال  

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

کانون

محل تامین اعتبار

نحوه اجرا

اعتبار مصوب

1

مطالعه انتقال آب امام زاده علیرضا به کوه اسفجیر قوچان

قوچان

امام زاده

استانی

پیمانی

400

2

مطالعات انتقال آب فتحعلی بیک به جهانگیر درگز

درگز

فتحعلی بیک

ملی

پیمانی

700

3

مطالعات تکمیلی انتقال آب بنیاباد خواف

خواف

بنیاباد

ملی

پیمانی

800

جمع کل

1900

 

    

     

 

خلاصه عملکرد عمرانی سال 1394

 

 

سال 1394

عنوان طرح /عملیات

پیشرفت فیزیک

(درصد)

جمع اعتبار

اعتبار (میلیون ریال)

حجم عملیات

عملیات

طرح

100

8532

2632

2226

نگهداري و مرمت ایلراهها (کیلومتر)

ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

100

4400

5500

آبرساني سیار (خانوار)

100

1500

5

تامین آب (مورد)

100

19780

4480

3

تامین آب شرب

عملیات اجرایی اسکان

100

 

15300

2

عملیات اجرایی اسکان چاه تلخ و راه آبقد

 

100

1900

100

1900

3

مطالعات مکانیابی (طرح)

مطالعات

تامین تجهیزات و ماشین آلات

100

100

100

تامین تجهیزات و ماشین الات (میلیون ریال)

100

30312

30312

 

جمع کل

 

 

 

 

 تسهیلات بانکی:

اعطای تسهیلات بانکی به عشایر از مناسبترین و مفیدترین اقدامات جهت ایجاد اشتغال یا تثبیت اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای عشایری و جلوگیری از کوچ عشایر به حاشیه شهرها میباشد. عملکرد جذب تسهیلات بانکی در سال 94 توسط عشایر و شرکتهای عشایری این اداره کل به شرح جدول ذیل میباشد.

عملکرد تسهیلات بانکی در سال   1394  - مبالغ به ميليون ريال

رديف

عنوان طرح

تعداد طرح تصويب شده

مبلغ درخواستي

مبلغ تصویب شده

مبلغ جذب شده

تعداد خانوار بهره مند

1

بهسازی و نوسازی اماکن دامی

70

3500

3500

2100

70

2

خرید دام سبک

45

4500

4500

4500

45

3

پرواربندي

731

326320

320100

320100

2222

4

پرورش دام داشتی

140

13645

10755

10755

140

5

پرورش گاو

1

200

150

150

1

6

پرورش شتر

0

0

0

0

0

7

خرید علوفه

75

161378

161378

161378

7065

8

تامین آب کشاورزی

0

0

0

0

0

9

زراعت

0

0

0

0

0

10

صنایع دستی

0

0

0

0

0

11

حفر و تجهیز چاه عمیق

0

0

0

0

0

12

مکانیزاسیون

1

500

450

450

1

13

طرح حضرت زینب

45

450

450

450

45

14

سرمایه در گردش شرکتها

0

0

0

0

0

15

سایر

4

750

450

450

4

جمع

 

1112

511243

501733

500333

6500