عشایر استان خراسان رضوی

 

میزان تسهیلات دریافتی عشایر:    ارقام به میلیون ریال

منابع تسهیلات

سال 97 و قبل آن

سال 98

12ماهه اول سال 99

جمع

توسعه پایدار اشتغال روستایی و عشایری

329694

65100

1350

396144

بند ب ماده 52

308512

420057

90060

818629

ماده 10 و 12

93400

36790

48750

178940

 

اعتبارات  عمرانی استانی:  ارقام به میلیون ریال

 

عنوان پروژه ها

منبع

سال 98

سال 99

اعتبار مصوب

میزان تخصیص

اعتبار مصوب

میزان تخصیص

آبرسانی سیار

استانی

1548

1170

10750

8800

نفت

8723

1913

6550

662

ماده 180

3645

1517

0

0

بند ب تبصره 6

2200

2200

1950

1400

جمع آبرسانی سیار

16116

6800

19250

10862

مرمت و نگهداری راه

استانی

2720

860

4600

1905

نفت

8300

0

2800

650

ماده 180

962

0

0

0

ماده 10

27000

27000

0

0

موارد خاص

2000

0

0

0

جمع مرمت و نگهداری راه

40982

27860

7400

2555

مطالعه

نفت

700

0

100

0

سایر پروژه ها

استانی

660

0

700

40

نفت

6806

0

1533

0

ماده 180

3491

910

0

0

موارد خاص

20000

0

0

0

جمع مطالعه و سایر پروژه ها

31657

910

2233

40

جمع کل

88755

35570

28883

13457

 

 

اعتبارات موافقتنامه های ملی:    ارقام به میلیون ریال

عنوان پروژه ها

سال 98

سال 99 (تاکنون)

اعتبار مصوب

میزان تخصیص

اعتبار مصوب

میزان تخصیص

مطالعه و تامین آب از محل بند ه تبصره 4

128200

128200

115000

115000

مطالعات جامع

0

0

400

250