فرم نظرسنجی از ارباب رجوع ( طرح تکریم)

   آیا اطلاع رسانی  وراهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام اقدامات  مورد نیاز درخواست به شما ارائه شده است ؟ بلیتا حدودیخیر
   نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ بسیار خوبخوبمتوسطبد
   نام افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید...
   نام افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید...
   آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟بلیخیر
   چهت انجام کار تاکنون چند بار مراجعه نموده ، در صورت تکرار ، تعداد مراجعه  و علت آن را ذکر کنید...
   چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفاٌ آنرا مرقوم فرمایید...
   خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف
   تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟عالیخوبمتوسطضعیف
   در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب ، چگونه ارزیابی می کنید؟عالیخوبمتوسطضعیف

  لطفا نظرات و پیشنهادات خودرا برای اصلاح امور بنویسید..

   درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید : نام خانوادگی : شماره تلفن : پست الکترونیکی :