ارائه آمار و اطلاعات

  نام متصدي مربوطه : آقاي محمد حسین جعفری

  محل استقرار  : اتاقهای 302 و 303

   اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

     آمار يا اطلاعاتي كه در حيطه وظايف اين اداره كل مي باشد صرفا به افرادي قابل ارائه خواهد بود كه نياز آنان به اينگونه اطلاعات تاييد مراجع قانوني و ساير دستگاهها ي دولتي با ذكر علل و انگيزه استفاده از آن رسيده و بالاترين مقام سازماني اين اداره كل ارائه آن را به فرد متقاضي در ذيل درخواست كتبي دستگاه مربوطه تاييد نموده باشد كه در اين صورت ظرف مدت يك ساعت درخواست متقاضي آماده تحويل خواهد بود.