انجام امور مربوط به آموزش و پرورش و تحت پوشش قرار دادن عشاير لازم التعليم

   نام متصدي مربوطه : آقاي علی اکبر حسن شاهی  محل استقرار  : اتاقهای 208 و 209

  اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

     يكي از وظايف اين اداره كل همكاري با دستگاههاي مسئول در امر آموزش و پرورش به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعيت لازم التعليم و پيگيري و همكار با نهضت سوادآموزي جهت تامين امكانات لازم براي سوادآموزي عشاير ميباشد. براين اساس در خواست عشاير متقاضي در اداره امور تعاونيها و ترويج مورد بررسي و پيگيري قرار گرفته و حداكثر تا دو هفته بعد پاسخ لازم به افراد متقاضي ارائه خواهد شد.

مداركي كه جهت انجام امور فوق توسط متقاضيان مي بايست ارائه گردد عبارتند از :

 

  درخواست كتبي فرد يا افراد متقاضي

 

       تصوير صفحه اول و دوم دفترچه عشايري جهت بررسي و ارسال آن به آموزش و پرورش عشاير