معرفي جهت صدور كارت بيمه خدمات درماني

 

نام متصدي مربوطه : آقاي علی اکبر حسن شاهی

محل استقرار  : اتاقهای 208 و 209
اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

براين اساس هر گاه فردي از عشاير تا كنون موفق به دريافت كارت بيمه درماني خود نشده باشد، مي تواند با همراه داشتن مدارك مشروحه ذيل به قسمت مربوطه مراجعه نمايد.

 

  تحويل درخواست كتبي خود به اداره امور عشاير شهرستان محل سكونت

 

 گرفتن معرفينامه از اداره امور عشاير شهرستان محل سكونت بعنوان اين اداره كل

 

 تكميل فرم پرسشنامه خانوار در محل اداره امور عشاير شهرستان و ارائه آن به اين اداره كل

 

 بهمراه داشتن دفترچه عشايري

 

 تصوير صفحه اول شناسنامه فرد متقاضي

 

 يك قطعه عكس كه مشخصات متقاضي در پشت آن نوشته شده باشد

       بديهي است در صورتيكه مدارك فوق الذكر كامل باشد، كليه اقدامات حداكثر تا يكساعت بعد توسط متصدي مربوطه انجام و فرد متقاضي جهت دريافت كارت بيمه خود به سازمان خدمات درماني معرفي خواهد شد.