رسيدگي به درخواستهاي عشاير در اموري از قبيل مراتع، مميزي مراتع، تعادل دام و مرتع، توليد و اشتغال در كانونهاي توسعه، تامين اراضي و غيره

  نام متصدي مربوطه : آقاي شعرباف حجسته  محل استقرار  : اتاق 209

   اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

      امور فوق بگونه اي طراحي گرديده كه عشاير مستقر در هر شهرستان بتوانند با مراجعه به اداره امور عشاير همان شهرستان درخواستهاي خود را پيگيري نموده و پاسخ مناسب دريافت نمايند و كليه اختيارات لازم به شهرستانهاي مربوطه تفويض گرديده است وليكن چنانچه بعللي مراجعه فرد يا افراد متقاضي به اين اداره كل ضروري باشد، با دريافت درخواست كتبي آنان و هماهنگي با مبادي ذيربطط سعي ميگردد تا در كوتاهترين زمامن ممكن به درخواست انان رسيدگي شود بديهي درپاره اي از مامور از قبيل اختلافات مرتعي نياز به انجام هماهنگي هاي لازم با اداره كل منابع طبيعي و تعيين وقت لازم جهت حضور در محل و بازديد از آن خواهد بود كه در اينصورت ممكن است نتيجه نهايي پس از دو هفته از دريافت تقاضاي متقاضي حاصل گردد. لازم به ذكر است :

 

         چنانچه شكايتي در خصوص مراتع دريافت گردد كه مربوط به مناطق ييلاقي باشد و زمان اعلام شكايت مصادف با فصل  قشلاق عشاير باشد و بالعكس در اينصورت رسيدگي به تقاضاي فرد متقاضي به لحاظ ضرورت حضور دامداران در محل مورد شكايت به فصل مربوطه (ييلاق يا قشلاق) موكول خواهد شد.

 

         در خصوص شكوائيه هايي كه مربوط به مالكيت مراتع ميباشد، فرد متقاضي ميبايست مدارك مربوطه راكه همان پروانه چراي مرتع مورد شكايت خواهد بود بهمراه داشته باشد.