بازديد از محل اجراي طرحهاي عمراني كه توسط عشاير پيشنهاد ميگردد

ارائه راهكارهاي فني و اجرايي جهت تامين مصالح مورد نياز و اجراي پروژه هاي پيشنهادي

  نام متصدي مربوطه : آقاي محمد رضا نشیبی

  محل استقرار  : اتاق 202

   اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

       در اين خصوص لازم است تا عشاير متقاضي پيشنهاد خود را ابتدا به اداره امور عشاير شهرستان محل سكونت ارائه و به تاييد برسانند كه در اين صورت اداره امور عشاير ملزم خواهد بود تا نسبت به رسيدگي به تقاضاي واصله اقدام نموده و پس از بازديد محل اجراي طرح و در صورت تاييد كتبا به اين اداره كل گزارش نمايد پس از دريافت نامه كتبي اداره شهرستان حداكثر ظرفق مدت دو هفته كارشناسان اين اداره كل از محل مورد نظر بازديد نموده و چنانچه ضرورت و امكان اجراي طرح را لازم و ممكن تشخيص دهند نسبت به انجام ساير اقدامات به منظور تحقق خواسته متقاضي اقدام خواهند نمود.