رسيدگي به شكايات اعضا‌ در رابطه با شركتهاي تعاوني عشايري و عضويت در شركتهاي مزبور

  نام متصدي مربوطه: آقاي علی اکبر حسن شاهی

  محل استقرار  : اتاقهای 208 و 209

   اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

 

در اين رابطه هرگاه فرد يا افرادي از اعضاي شركتهاي تعاوني عشايري نسبت به عملكرد و ساير امور شركت مورد نظر شكايت يا اعتراضي داشته باشند و يا اينكه افراد غير عضو تقاضاي عضويت در شركتها ي مذكور را بنمايند، مي توانند شكوائيه يا تقاضاي خود را كتبا به اداره امور تعاونيها و ترويج اين اداره كل تسليم نمايند و در اينصورت مفاد درخواست آنان دقيقا مورد بررسي قرار گرفته و با رعايت ضوابط جاري و اساسنامه شركتهاي موردنظر اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

بديهي است بسته به نوع تقاضا و زمان لازم جهت انجام تحقيقات و ساير اقدامات قانوني، پاسخ نهايي حداكثر تا 10 روز بعد به متقاضي اعلام خواهد شد.