تسهيلات بانكي

   نام متصدي مربوطه : آقاي محمد حسین جعفری

  محل استقرار  : اتاقهای 302 و 303

  اوقات مراجعه : از ساعت 7 صبح تا 15/14 بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 15/13 بعدازظهر

  يكي از وظايف مهم اين اداره كل پيگيري تامين اعتبارات مورد نياز و يا تسهيلات بانكي به منظور اجراي طرحها و پروژه هاي توليدي در مناطق عشايري ميباشد كه همه ساله اعتبارات قابل توجهي به متقاضيان واجد الشرايط از طريق شعب بانكهاي پرداخت مي گردد، لذا متقاظيان ميتوانند با همراه داشتن مدارك ذكر شده ذيل به اداره مطالعات و برنامه ريزي اين اداره كل مراجعه نمايند.

 

       درخواست كتبي متقاضي باتاييد شورای اسلامی و اداره امور عشاير شهرستان

 

       عنوان طرح يا پروژه اي كه قصد ايجاد يا تاسيس آن را دارند.

 

       تصوير اسناد مالكيت محل اجراي طرح

 

       تصوير پروانه ايجاد يا تاسيس طرح مورد نظر

 

       تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي

 

       تصوير صفحه اول و دوم دفترچه عشايري

     در صورت كامل بودن مدارك فوق الذكر ، متقاضي حداكثر تا 2 ساعت بعد به شعب بانكهاي عامل جهت دريافت تسهيلات مربوطه معرفي خواهد شد.