دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در حوزه خدمات سانی به عشایر خراسان رضوی
ردیف نوع خدمت سال 1356 1396
1 برخورداری از آب آشامیدنی ( درصد ) 0 62
2 برخورداری از راه دسترسی ( درصد ) 0 95
3 برخورداری از برق( درصد ) 0 70
4 خانه بهداشت( درصد ) 0 45
5 مراکزآموزشی ابتدایی( درصد ) 0 95
6 پوشش سوخت فسیلی و انرژیهای نو( درصد ) 0 92
7 دسترسی به مخابرات( درصد ) 0 95
8 برخورداری ازمسکن مناسب در قشلاق( درصد ) 5 49