آموزش سوخت فسيلي

  آموزش حفظ و نگهداري مراتع

   آموزش و ترويج توليد دام و طيور

   آموزش فني و حرفه اي فرزندان عشاير

   آموزش و ترويج فعاليت هاي بهداشتي و..

   سازماندهي گروههاي تعاوني

  تربيت و به كارگيري مروجين عشاير

  دوره هاي آموزشي فروشندگان، ...
  آموزش اعضاء شركت هاي تعاوني
 آموزش مسئولين امور تعاونيها

  آموزش مديران مالي و بازرگاني اتحاديه ها