بندخاكي شفيع (قوچان)
  بند ذخيره آب شهيد حاجي زاده ( شيروان )
  بند ذخيره آب كمر سياه ( كلات )
  بند ذخيره آب هزارمسجد ( مشهد)
  مزرعه نمونه كشاورزي ( نهبندان)
  سايتهاي اسكان(خودجوش و حمايتي)
  مجتمع آبرسانی امام علی(ع)
  احداث بند خاکی چاه تلخ سبزوار