تسهيلات بانكي

         منظور از تسهيلات بانكي اهداف و سياستهايي است كه دولت هر ساله متناسب با آن اعتباراتي را در قانون بودجه تصويب مي نمايد كه عمده ترين اهداف در رابطه با اشتغال زايي و مشاركت مردمي مي باشد.

        در راستاي ساماندهي و اسكان عشاير خودجوش و هدايتي ،جهت  طرحهاي توليدي و اشتغالزايي خصوصا ( كشاورزي ، دام ، صنايع دستي ، ابخيزداري ، مرتعداري ، اب و خاك ، خريد تراكتور  و ادوات كشاورزي ، احداث مسكن و ) از محل منابع تسهيلات بانكي بخصوص تبصره هاي 3 ، 4 ،11 ،27 ،28 ،29،46،51 و)  اعتبار قابل توجهي بصورت وام بلند مدت ، در اختيار عشاير متقاضي قرار ميكيرد و  متقاضيان داراي شرايط ( عشاير سرشماري شده  و داراي دفترجه و كوبن عشايري ) از طريق اداره كل امور عشاير خراسان  و يا سازمان جهاد كشاورزي به بانكهاي عامل معرفي ميشوند.

   اطلاعات بيشتر ...