آدرس  و تلفنها

تلفن  ادارات تابعه

نظر خواهی

 آدرس :

  اداره امور عشایر

 تلفن

  نام

       مشهد – بلوار پیامبر اعظم – نبش پیامبر اعظم 57 

مشهد

37125703

  پست الکترونیکی :

 تلفن ها :

قوچان

47226669

موضوع :

 36515562 -36917769    

بردسکن

55423927

 فاکس :

درگز

46223900

36515979

نیشابور

43338193

  پست الکترونیکی :

چناران

46131189

خواف

54228255

    کاشمر 55230112-14  

info@ashaier-kh.ir

کلات 34722941-4  

     ashaier.kh.r@chmail.ir

سبزوار

44665310

mbazeli@yahoo.com

سرخس

34522891-3

 فرم نظر سنجی ارباب رجوع           فرم شکایت یا درخواست مردمی