طرح جايگزينی سوخت فسيـلی
  عمليات اجرايی اسکان
  طرح ارائه خدمات به کوچندگان
  مطالعات جامع توسعه مناطق عشايـر
  تسهيــلات بانکی