خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع


  معرفی جهت صدور کارت بيمه خدمات درمانی
  رسيدگی به شکايات اعضای شرکتهای تعاونی
  انجام امور مربوط به آموزش و پرورش عشاير
 تسهيلات بانکی به عشاير
  ارائه آمار و اطلاعات
  رسيدگی به درخواستهای عشاير در امور مراتع
  بازديد از محل طرحهای عمرانی و ارائه راهکارها
  روند آبرسانی سیار به عشایر ( خدمت ثبت شده)
 لیست دفاتر پیشخوان دولت
 فرم نظر سنجی ارباب رجوع