سرشماری عشایر-1387

   آمار تولیدات عشایر
   آمار دام عشایر
   آمار جمعیت عشایر
   عملکرد سال 1390
   عملکرد سال 1391
   عملکرد سال 1392
   عملکرد سال 1393
   عملکرد سال 1394
  عملکرد سال 1395
  سیمای عشایر استان
  دستاوردهای برجام
  فایلها